malinowo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej Rozporządzeniem oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000),

informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, tel. 23 697 41 63.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Angelika Kordalska, z którym może się Pani/Pan skontaktować,
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

poprzez adres e-mail: iod.kordalska@wp.pl

pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a. realizacji zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa,

b. wypełniania obowiązków nałożonych na szkołę wynikających z prawa oświatowego,

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego jest

Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podanie niezbędnych danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych przez Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, na jakie zostały zebrane.

Po tym czasie dane przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przechowywane przez okres od 5 do 50 lat (w zależności od kategorii archiwizacyjnej) od momentu przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego

Wyjątek stanowią dane z monitoringu wizyjnego, które są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

a. dostępu do treści swoich danych,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. przenoszenia swoich danych osobowych,

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody dobrowolnej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej cofnięcia.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIEDodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl